http://www.dnevnik.rs/sites/default/files/imagecache/Slika-vest/ocenjivanje_mala.jpg

Put ka državi zasnovanoj na znanju

Na kraju na momente veoma burne javne rasprave o izmenama Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja, pred ulazak u skupštinsku proceduru, izvesno je kakva rešenja će se naći pred sudom ministara, a zatim verovatno i poslanika.

U prvom redu to je zalaganje za kvalitetno i uravnoteženo obrazovanje i vaspitanje zasnovano na dostignućima savremene nauke i prilagođeno uzrasnim i ličnim obrazovnim potrebama svakog deteta, učenika i odraslog, kao i zalaganje za obrazovanje tokom celog života, mogućnosti da deca, učenici i odrasli sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, bez obzira na sopstvene materijalne uslove, imaju pristup svim nivoima obrazovanja u ustanovama, a lica smeštena u ustanove socijalne zaštite i bolesna deca mogućnost i pravo na obrazovanje za vreme smeštaja u tim ustanovama i tokom bolničkog i kućnog lečenja.

- Izvesno je da će se u izmenjenom zakonu naći i odredbe koje bi trebalo da doprinesu smanjenju stope osipanja iz sistema obrazovanja i vaspitanja, a posebno osoba iz socijalno ugroženih kategorija društva i nerazvijenih područja, kao i ponovno uključivanje onih koji su jednom već napustili obrazovni sistem, ali i odredbe o karijernom vođenju i savetovanju zaposlenih, učenika i polaznika u funkciji ličnog razvoja pojedinca i napredovanja u obrazovnom, profesionalnom i svakom drugom smislu – kaže član sindikalnog pregovaračkog tima  Zdravko Kovač. – U prihvaćene amandmane spada i onaj koji bi trebalo da doprinese povećanju obrazovnog nivoa stanovništva i razvoju Republike, kao države zasnovane na znanju, kao i amandman u kome se država obavezuje da obezbedi sve uslove da deca, učenici i odrasli postižu opšte ishode i budu osposobljeni da ovladaju znanjima i veštinama potrebnim za uključenje u svet rada. Sastavni deo Nacrta  je i amandman koji Vladu obavezuje da u roku od godinu dana utvrdi bliže kriterijume za donošenje akata o mreži srednjih škola koji moraju biti usklađeni sa strategijom razvoja obrazovanja.

Jedno od novih rešenja je i da ubuduće učenik koji se opredeli za jedan od dva izborna predmeta, na početku svakog ciklusa u osnovnom obrazovanju, odnosno na početku srednjeg obrazovanja neće moći da menja taj izbor, već će izabrani predmet morati da uči do kraja ciklusa.

-Dogovorenim predlogom izmena, učenici će ubuduće biti, umesto najmanje četiri puta, dva puta ocenjivani u polugodištu u osnovnoj i tri puta u srednjim školama – kaže Zdravko Kovač. – Od nove školske godine u opšti uspeh učenika osnovne škole  na kraju prvog i drugog polugodišta ulaziće i ocena iz vladanja. Novina u Zakonu biće i uvođenje andragoškog asistenta koji će pružati podršku odraslima koji se uključuju u sistem obrazovanja kao i nastavnicima i stručnim saradnicima u ostvarivanju programa obrazovanja, saradnji sa socijalnim partnerima. U izmenjenom zakonu naći će se i član kojim se definiše upotreba jezika u obrazovno-vaspitnom radu, kao i mogućnost korišćenja znakovnog jezika, posebnog pisma ili drugih tehničkih rešenja.

Novim rešenjima u ZOSOV pripravniku u radnom odnosu na neodređeno vreme koji u roku od dve godine ne položi ispit za licencu, prestaće radni odnos samo ukoliko  razlozi za to nisu opravdani, a povećani su i novčani iznosi kazni za škole i odgovorna lica ustanova ukoliko ne postupaju u skladu sa Zakonom.

Izvor Dnevnik

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*