Tumačenje člana 144 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

dopis1

 

UNIJA SINDIKATA PROSVETNIH RADNIKA SRBIJE

11000 BEOGRAD

Nušićeva 12a

U vezi sa Vašim dopisom od 20.avgusta 2013. godine, upućenim Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kojim tražite odgovor na pitanje prestanka radnog odnosa po članu 144. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, obaveštavamo Vas o sledećem:

Odredbom člana 144. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 52/11 i 55/13) propisano je da nastavniku, vaspitaču ili stručnom saradniku prestaje radni odnos na kraju školske godine u kojoj navrši 40 godina staža osiguranja ili 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Navedena odredba zakona odnosi se na sve zaposlene nastavnike, vaspitače i stručne saradnike i imperativnog je karaktera. Ukoliko zaposleni u toku školske godine navrši 40 godina staža osiguranja (bez obzira na godine života) ili 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, radni odnos mu prestaje na kraju te školske godine. Norma se odnosi i na nastavnike, vaspitače i stručne saradnike koji su već ispunili neki od ovih uslova, odnosno na sve koji sa tim datumom ispunjavaju jedan od propisanih uslova. U ovom slučaju reč je o prestanku radnog odnosa po sili zakona i to sa 31. avgustom 2013. godine, te se ne može govoriti o retroaktivnoj primeni zakona. Retroaktivnost u pravnoj teoriji znači primenu novog zakona i na pravne situacije koje su se dogodile pre njegovog donošenja, što ovde svakako nije slučaj.

Što se tiče prestanka radnog odnosa direktora po ovom osnovu, nema razloga za njihovo izuzeće od primene ove norme. Naime, direktor mora da ispunjava sve uslove propisane zakonom za nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika, njemu miruje radni odnos na mestu nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika u prvom mandatu, nakon isteka drugog i svakog narednog mandata raspoređuje se na poslove koji odgovaraju stepenu i vrsti njegovog obrazovanja, a ako takvog mesta nema, ostaje neraspoređen i stavlja se na listu zaposlenih za čijim radom je prestala potreba. Sve ovo znači da je direktor pre svega nastavnik, vaspitač ili stručni saradnik, koji može, u jednom periodu, da obavlja poslove direktora, te se ova norma odnosi i na njega.

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>