Mesečne arhive: oktobar 2016

Zakon štiti 150 direktora škola od penzije

rocenjuje se da u Srbiji oko 150 direktora škola ispunjava uslov za penziju, ali im ostanak na toj funkciji omogućuje Zakon o radu, koji predviđa da se radni odnos može produžiti zaposlenima i posle 65 godina života, ako se poslodavac i zaposleni oko toga sporazumeju.

...

Prosveta ima reč: Velika matura na kraju školske 2018/2019.

 

Pre ne­de­lju da­na do­bi­li smo po­zi­ti­van stav Na­ci­o­nal­nog sa­ve­ta za vi­so­ko obra­zo­va­nje u ve­zi sa uvo­đe­njem ve­li­ke ma­tu­re. Ne mo­že bi­ti pri­mar­ni uslov ma­te­ri­jal­ni in­te­res fa­kul­te­ta, ne mo­že se uce­nji­va­ti, ve­li­ka ma­tu­ra mo­ra da bu­de kru­na ško­lo­va­nja – iz­ja­vio je mi­ni­star pro­sve­te Mla­den Šar­če­vić, u emi­si­ji „Pro­sve­ta ima reč”, ko­ju je na po­čet­ku ove go­di­ne po­kre­nu­la Uni­ja sin­di­ka­ta pro­svet­nih rad­ni­ka Sr­bi­je.
...

ZLOUPOTREBA SINDIKATA

U ponedeljak, 26. septembra predsednici tri reprezentativna sindikata u prosveti (SOS, SRPS i Nezavisnost) uputili su DOPIS predsedniku Vlade Republike Srbije Aleksandru Vučiću i ministru Mladenu Šarčeviću kojim su obesmislili i obrukali organizacije koje predstavljaju i time izvršili ZLOUPOTREBU SINDIKATA.

...

Šarčević Verbiću oduzeo glas

Ministar prosvete odustao od ideje da poveri važan posao prethodniku. Trebalo je da bivši ministar bude predsednik grupe za veliku maturu

IAKO je na primopredaji dužnosti ministar prosvete Mladen Šarčević najavio da njegov prethodnik Srđan Verbić ostaje u ministarstvu kako bi predvodio grupu koja će osmisliti koncept velike mature – ipak se predomislio! Na sastanku radne grupe, prekjuče u Ministarstvu prosvete, Verbiću je uručeno rešenje na kom piše da je pridruženi član grupe bez prava glasa. Za predsednika je imenovana Dragica Babić Pavlović iz Instituta za psihologiju.

...

U prosveti i dalje 3.000 prekobrojnih

Sindikati tvrde da postoje veliki problemi sa rukovodstvima škola koja manipulišu radnim mestima i odbijaju da prime tehnološke viškove. – Direktori škola u narednoj nedelji dana moraju da dostave izveštaje o tome zašto njihovi nastavnici sa liste prekobrojnih nisu zbrinuti u protekloj godini dana

...

PROSVETA IMA REČ – GOST MLADEN ŠARČEVIĆ

...

NOVI DAN N1

Ministarstvo prosvete nije tražilo spiskove sindikalaca

Iako su sindikati prosvete pre nekoliko dana protestovali navodeći da je resorno Ministarstvo tražilo da se dostave lične podatke članova sindikata, ispostavilo se da to ipak nije u potpunosti tačno.

...

„Dositej” prebrojava, ali ne krši zakone

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, tražilo je za informacioni sistem „Dositej“ od škola podatke o broju članova reprezentativnih sinikata, bez imena i prezimena i matičnog broja osoba učlanjenih u sindikat, zbirno na nivou ustanove, a ne pojedinačno, kako to tvrde sindikati – saopštilo je Ministarstvo prosvete povodom  dopisa koji su im uputili Sindikat radnika u prosveti Srbije, Sindikat obrazovanja Srbije i Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije, u kojem ovi sindikat protestuju zbog , kako kažu, grubog kršenja Zakona o zaštiti tajnosti podataka i Zakona o radu.
...

Da li Ministarstvo prosvete prebrojava sindikalce

Sindikat radnika u prosveti Srbije (SRPS), Sindikat obrazovanja Srbije (SOS) i Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost”, uputili su juče dopis Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u kome protestuju zbog, kako kažu, grubog kršenja Zakona o zaštiti tajnosti podataka i Zakona o radu.

...

SAOPŠTENjE

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije pozdravlja odluku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da napokon sačini jedinstveni informacioni sistem u prosveti.

Posle nekoliko neuspešnih (i skupih) pokušaja, Informacioni sistem, koji je dobio ime po  našem prosvetitelju i prvom ministru prosvete je napravljen sasvim dobro. Uz otklanjanje sitnijih nedostataka, on pruža potpunu transparentnost, upravo onu koja je neophodna našem obrazovnom sistemu i radu škola.

USPRS smatra da unošenjem podataka o predsedniku sindikata, kao i podataka o članovima nije prekršen Zakon o zaštiti podataka ličnosti.

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja je regulisano postojanje Informacionog sistema u obrazovanju. Nisu traženi nikakvi spiskovi članova sindikata, već samo neophodni podaci, JMBG i to je propisano članom 10 b, stav 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Uniji sindikata prosvetnih radnika Srbije nimalo ne smeta transparentnost koju pruža novi Informacioni sistem.

Veća transparentnost sistema pomaže i sindikatima u njihovom radu.

INFO USPRS

...