Odloženo uvođenje platnih razreda za godinu dana

Calculator, pencil and stock index reports.

 

Uvođenje platnih razreda za zaposlene u javnim službama biće odloženo za godinu dana, odnosno do 1. januara 2019, utvrđeno je izmenama Zakona o sistemu plata u javnom sektoru koje je danas usvojila Skupština Srbije. Usvojen je i Zakon o zaposlenima u javnim službama, koji predviđa da će za isti posao u svakoj službi plata biti ista.

Zaposlenima će se pravedno meriti učinak i na osnovu toga će moći da se napreduje.

Predviđeno je da kvalitet i znanje budu glavni kriterijumi za zapošljavanje u javnim službama i to isključivo preko konkursa, a cilj Zakona o zaposlenima u javnim službama je i efikasna javna uprava od koje bi građani dobijali kvalitetniju uslugu.

Novim rešenjima uređuju se radni odnosi i plate zaposlenih u javnim službama.

Uvode se instrumenti za uspostavljanje funkcije upravljanja ljudskim resursima u javnim službama – kadrovski plan, konkursni postupak i vrednovanje radne uspešnosti.

Zaposleni može biti obavezan da bude stalno dostupan radi pružanja neophodnih usluga korisnicima javne službe van svog radnog vremena, ako se ukaže takva potreba, ako je posebnim zakonom utvrđena ta obaveza dostupnosti.

Zaposleni je dužan da, po pismenom nalogu neposrednog rukovodioca, radi i poslove koji nisu u opisu njegovog radnog mesta ako za njih ispunjava uslove, zbog privremeno povećanog obima posla, zamene odsutnog zaposlenog ili u slučaju da na određenom radnom mestu nije zaposleno nijedno lice za šta će dobijati adekvatnu nagradu.

Vrstu i trajanje poslova određuje neposredni rukovodilac pismenim nalogom, najduže do 30 radnih dana u periodu od šest meseci

Zaposleni može da odbije rad po pismenom nalogu ako se radi o poslovima koji ne odgovaraju vrsti i stepenu stručne spreme koji se zahtevaju za poslove koje zaposleni obavlja na svom radnom mestu

Ako zbog privremenog ili trajnog premeštaja dolazi do promene mesta rada, premeštaj se može izvršiti bez saglasnosti zaposlenog samo ako je mesto rada na koje se zaposleni premešta udaljeno manje od 50 km od mesta rada na kojem je zaposleni radio pre premeštaja što odgovara i postojećem rešenju, po važećem Zakonu o radu.

Zaposleni može da bude premešten na drugo odgovarajuće radno mesto, u drugo mesto rada samo uz svoju pismenu saglasnost.

Zaposleni može biti obavezan da bude stalno dostupan radi pružnja neophodnih usluga korisnicima javne službe van svog radnog vremena, ako se ukaže takva potreba.

Izvor: Tanjug

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*