Bodovanje-uputstvo za sprovođenje postupka

USPRV1-300x295
 • Direktor škole upućuje zahtev reprezentativnom Sindikatu (  ukoliko ih ima više, poziv se upućuje svima) da predlože članove komisije (ukoliko direktor škole ne uputi isti, reprezentativni sindikat dostavlja svoj pismeni predlog Školskom odboru);
 •   Sindikat škole Školskom odboru  dostavlja pismeni predlog članova komisije (koji  mora biti  overen  pečatom Sindikata,  potpisan  i  zaveden  kod  sekretara škole);
 •  Na osnovu predloga Sindikata škole, Školski odbor (mora doneti odluku na predlog sindikata škole) donosi odluku o imenovanju Komisije koja će sprovesti postupak utvrđivanja lica za čijim je radom delimično ili potpuno prestala potreba – bodovanjem. Broj članova komisije je po pravilu neparan (tri ili pet) a preporučuje se i rezervni sastav u istom broju kako bi komisija radila uvek u punom sastavu.

POSTUPAK BODOVANjA

 

PRVA FAZA Postupak bodovanja započinje tako što:

 • Direktor donosi ODLUKU o pokretanju postupka za utvrđivanje zaposlenih za čijim je radom u potpunosti ili delimično prestala potreba, koja sadrži imena zaposlenih koji treba da se boduju (ukoliko direktor škole ne donese odluku komisija boduje sve zaposlene);
 • ODLUKA DIREKTORA  I LISTA ZAPOSLENIH (zavedena u delovodniku, potpisana i overena) ističe se na oglasnoj tabli Škole i dostavlja se imenovanoj komisiji;
 • Komisija u dogovoru sa direktorom škole utvrđuje dinamiku sprovođenja postupka bodovanja vodeći računa o krajnjem roku ( 15.avgust) ;
 • Komisija se na svom prvom sastanku konstituiše, bira predsednika, utvrđuje pravila rada;
 • Komisija  o  svom  radu  vodi  zapisnik  koji  potpisuju  svi  članovi  komisije, zapisnik se zavodi u delovodnik sa datumom održavanja sastanka komisije;

POSTUPAK – DRUGA FAZA

 •    Nakon prve sednice, komisija     ističe na oglasnoj tabli  škole Obaveštenje (potpisano od strane predsednika komisije, overeno pečatom škole, zavedeno u delovodniku) o potrebnoj dokumentaciji, rok za dostavljanje (ne kraći od 5 radnih dana od dana postavljanja obaveštenja), vreme (od            do              časova) i  mesto kada se dokumentacija  prima i dinamiku sprovođenja procedure (koja podrazumeva vreme  prijema  dokumetnacije,  vreme  sačinjavanja  preliminarne   liste,  vreme žalbe,vreme odluke po žalbi ,  vreme konačne liste itd.);
 •  Obaveštenje može da sadrži i dodatne napomene o dokumentaciji;
  • Dokumenta se  dostavljaju sekretarijatu škole da se zavede u delovodnik za prijem pošte a potom se predaje komisiji radi daljeg postupanja;
 • Po isteku roka za predaju dokumentacije komisija vrši bodovanje i sačinjava preliminarnu ranglistu zaposlenih ;
 • Zaposleni koji se nalazi na listi zaposlenih koji treba da se boduju, a koji iz nekog razloga ne dostavi dokumentaciju u roku koji je dala komisija ili dostavi deo dokumentacije, bodove dobija za deo dokumentacije koju je dostavio;
 • Bodovanje komisija vrši prema kriterijumima iz člana 34. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika;
 • Prema  utvrđenoj  dinamici  Preliminarne  liste  zaposlenih  se  objavljuju  na oglasnoj tabli Škole i na njih se ulažu prigovori u roku od 8 dana od dana objavljivanja Preliminarne liste na oglasnoj tabli Škole. Prigovori se dostavljaju komisiji za bodovanje (uredno potpisani i zavedeni u delovodniku kod sekretara škole);
 • Konačne liste zaposlenih  objavljuju se na oglasnoj tabli  škole i dostavljaju direktoru radi donošenja rešenja ;
 • Po završetku rada i sačinjavanja konačne rang liste, komisija direktoru škole dostavlja svu dokumentaciju i o tome se sačinjava zapisnik koji potpisuje predsednik komisije i direktor škole, i isti se zavodi u delovodnik škole;

KRAJ POSTUPKA I DONOŠENjE REŠENjA

 • Direktor škole na osnovu dostavljenih podataka (konačne rang liste) utvrđuje zaposlene  za  čijim  je  radom  u  potpunosti  ili  delimično  prestala  potreba  i donosi Rešenje koje dostavlja zaposlenom;
 •   Zaposleni,  ukoliko  smatra  da  je  oštećen,  može  podneti  prigovor  Školskom odboru u roku od 8 dana od dana prijema rešenja;
 •  Školski odbor odlučuje o prigovoru zaposlenog u roku od 15 dana;
 • Nakon konačnosti rešenja , direktor škole dostavlja Školskoj upravi podatke ili spisak lica za čijim je radom delimično ili potpuno prestala potreba radi evidentiranja .

 

Naziv škole Delovodni broj: Datum:

Mesto:

 

OBAVEŠTENjE KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA UTVRĐIVANjA ZAPOSLENIH ZA ČIJIM JE RADOM U POTPUNOSTI ILI DELIMIČNO PRESTALA POTREBA

 

Komisija za sprovođenje postupka utvrđivanja zaposlenih za čijim je radom u potpunosti  ili  delimično  prestala  potreba  je  na  sednici  održanoj  dana                                             utvrdila dinamiku sprovođenja procedure postupka utvrđivanja zaposlenih za čijim je radom  u potpunosti ili delimično prestala potreba kao, potrebnu dokumentaciju, rok za dostavljanje dokumentacije kao i vreme i mesto prijema iste.

 

 •  POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Kriterijumi za utvrđivanje zaposlenih za čijim je radom prestala potreba, sa punim ili nepunim radnim vremenom, vrednuju se u bodovima a na osnovu člana 33. PKU-a, i to:

 

1. rad ostvaren u radnom odnosu:

 

 • overena i potpisana potvrda o ostvarenom radnom odnosu (potvrdu izdaje sekretar škole  na  osnovu  podataka  iz  radne  knjižice  zaključno  sa  datumom  (                                određuje komisije, a krajnji rok je 15. avgust);

 

2. obrazovanje:

 

 •  overena fotkopija diplome;

 

3. takmičenja:

 

Verodostojan dokaz o rezultatima postignutim na takmičenjima u organizaciji

Ministarstva prosvete predviđeni kalendarom takmičenja, a to može biti:

 

 • izveštaj škole organizatora,
 •  overena potvrda škole organizatora,
 •  izvod iz evidencije škole (diplome, knjige i slično).

 

4. pedagoški doprinos u radu:

 

 • Verodostojan  dokaz  o  radu  na  izradi  udžbenika  koji  su  odobreni  rešenjem ministra;
 • Dokaz – stručni članak koji je objavljen u štampanoj ili elektronskoj formi u stručnoj publikaciji, u skladu sa Uputstvom o katalogizaciji publikacija;

 

5. imovno stanje:

 

 • ukupna  primanja  domaćinstva  po  članu  na  nivou  republičkog  proseka  prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike;
 • pod  porodičnim  domaćinstvom  smatraju:  bračni  drug,  deca  i  roditelji  koje zaposleni izdržava, broju članova domaćinstva (izvod iz matične knjige rođenih za decu, venčanih za bračnog druga i dokaz da roditelji koje zaposleni izdržava da nemaju prihode);

 

6.  zdravstveno  stanje  na  osnovu  nalaza  nadležne  zdravstvene  ustanove,  odnosno nadležnog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja:

 

 • Dokaz  o  zdravstvenom  stanju  (invalidnost-invalidska  komisija,  teška  bolest- konzilijum lekara nadležne zdravstvene ustanove, profesionalno obolenje- medicina rada);

 

7.  broj  dece  predškolskog  uzrasta,  odnosno  dece  na  redovnom  školovanju  do  26 godina starosti:

 

 •  Izvod iz matične knjige rođenih sve rođene dece,
  • Overena potvrda o redovnom školovanju (državne i privatne škole i fakulteti se jednako tretiraju);
 • ROK ZA DOSTAVLjANjE NAPRED NAVEDENE DOKUMETNACIJE JE              (ne manji od 5 radnih dana) OD DANA POSTAVLjANjA OVOG OBAVEŠTENjA  NA OGLASNOJ TABLI ŠKOLE.
 • POTREBNU DOKUMENTACIJU DOSTAVITI SVAKOG RADNOG DANA KOD SEKRETARA ŠKOLE   od         (datum) do         (datum) U PERIODU OD          DO                             ČASOVA.
 •  KOMISIJA VRŠI BODOVANjE (NAVESTI VREME SASTANKA).
  • ROK ZA ŽALBU NA REZULTATE PRELIMINARNE LISTE POČINjE DA TEČE OD DATUMA OBJAVLjIVANjA LISTE (najmanje 5 radnih dana).
  • KOMISIJA  OBJAVLjUJE  KONAČNU  LISTU  NAKON  ISTEKA  ROKA  ZA ŽALBU.
  • KOMISIJA        DOSTAVLjA        DIREKTORU        ŠKOLE,        CELOKUPNU DOKUMENTACIJU  VEZANU ZA POSTUPAK UTVRĐIVANjA TEHNOLOŠKOG VIŠKA.

Pečat škole                                                             Potpis predsednika komisije

 

PREPORUKA

 

IZDAVATI POTVRDE ŠKOLE DA JE RADNIK NERASPOREĐEN. POTVRDU POTPISUJU  DIREKTOR I PREDSEDNIK SINDIKATA.

111 komentara na Bodovanje-uputstvo za sprovođenje postupka

 1. Ana Roljevic kaže:

  Jedno pitanje za vas. Pratim sta pisete u komentarima i vidim da dobro sve razumete. Molim vas za sledecu informaciju. Kod nas u skoli su postojale 4 norme za nastavnika engleskog jezika. Medjutim koleginica koja je poslednja dosla je ‘spala’ na 45 posto norme i dopunjava normu u jednom selu. Trenutno je na porodiljskom.Bice 2 godine jer je u pitanju 3. dete. Da li ce sada bodovati sve nas cetiri kada se ona vrati? Ja cu izgleda biti visak jer nemam dece (imam poblema godina za odrzanjem trudnoce, dva spontana),a ona ce na troje dece dobiti 5 poena. Ja imam vise staza za godinu dana, ali ce me preteci sa bodovima na decu. Da li se racunaju bodovi sa takmicenje ucenika pre 4-5 godina? Osim toga, jedna koleginica koja ima nesto manje od 30 godina staza ima visu skolu. Da li ona ima prednost nadamnom bez obzira sto u normativu pise da je za to radno mesto potrebna visoka strucna sprema?
  Molim vas za savet. Unapred hvala.
  Srdacan pozdrav.
  Zaboravih napomenuti da radim u osnovnoj skoli.

 2. Jedno pitanje ya vas: da li treba bodovati pomocnog radnika sa invaliditetom. Invlidnost je utvrdila komisija PIO fonda, donela je resenje i stepen telesnog ostecenja iynosi 70% – mislim da je IV GRUPA INVALDNOSTI. Molim Vas dali ovom radniku moze da se preinaci resenje, Posto svaka organiyacija koja ima do 50 yaposlenih treba da primi jedno invalidno lice da li to [kola moze da uradi ya ovog radnika.
  Unapred hvala
  Ljiljana Markovi’

 3. Radim u srednjoj skoli kao sef ra;novodstva, imam dvoje dece sa hendikepom, muza neyaposlenog, na evidenciji je kod nacionalne sluzbe ya zaposljavanje.2007 GODINE PODIGLA SAM STAMBENI KREDIT, DA BIH DECI OBEYBDEDILI KROV NAD GLAVOM- STAN OD 47 KVADRATA, RATA JE PRVIH NEKOLIKO GODINA IYNOSILA 10.500 DINARA ODNOSNO 1/3 PLATE. KREDIT JE PODIGNUT U SVAJCARCIMA, DANAS RATA
  KREDITA IYNOSI OKO 20.000 DINARA, MENI YA ISPLATU OSTAJE 1/3 PLATE MOZDA NEKA HILJADA MANJE. RECITE MI AKO [KOLA OSTANE SA MANJE OD 12 ODELJENJA I MENI SE SMANJI NORMA DA LI JE NEKO RAYMI[LJAO KAKO CE MOJA DECA ZIVETI, DA LI CE IMATI STA DA JEDU I PIJU, OD CEGA KUPITI LEKOVE, OD CEGA PLATITI STRUJU, TELEFON.DA LI CEMO MI DUZNICI OSTATI I BEY KROVA NAD GLAVOM, JER PLATA NECE BITI DOVOLJNA DA POKRIJE RATU? DA LI JE NEKO O TOME RAYMISLJAO ?
  Zabrinuta Ljiljana

 4. nina kaže:

  Poštovanje,
  Kada mislite da menjate ovu stavku o stažu prilikom bodovanja? Zašto?
  Nama se plata obračunava na osnovu staža u školi zašto se tako i ne vrši bodovanje?!
  Neko dođe sa 10%u školu i posle godinu dana uzme sve kolegi koji tu pre njega došao jer se gleda ukupan staž. To znači da se ne ceni iskustvo i rad u prosveti ! Do juče neko ko radio van prosvete ima veće privilegije od nekoga ko je u prosveti!

 5. Da li se za pomocno osoblje u prosveti boduje obrazovanje kad je u pitanju tehnoloski visak?

 6. Dragana Bugarski Balint kaže:

  Molim Vas da mi odgovorite da li kao samohrana majka ,ciji je suprug preminuo,a dete mi je na redovnim studijama medicine,na budzetu ,mogu da dobijem otkaz,posto koleginica tvrdi da nisam zasticena.Radim kao uciteljica u celodnevnoj nastavi.

  • ppetric kaže:

   Ne možete da dobijete otkaz jer vas štiti Poseban kolektivni ugovor, član 38. Samohranom roditelju za čijim radom je prestala potreba ne može prestati radni odnos bez njegove saglasnosti.

 7. Simić Ljiljana kaže:

  1.Da li se nastavniku u zvanju Pedagoškog savetnika dodeljuju neki bodovi za pedagoški doprinos ili se to ne računa?
  2.Dest godina staža uplaćeno preko poljoprivrede da li se boduje sa 10 bodova?

 8. Aleksandar kaže:

  Po meni postoje dve sporne tačke bodovanja:
  1. takmičenja – koja se odvijaju po klasičnoj metodi učenja napamet i reprodukcije gradiva, a mnoge škole rade po principima aktivne nastave, situacijskih zadataka i.t.d. I kako spremiti učenika za jedno tradicionalno klasično takmičenje tamo gde se radi inovativno u nastavi. Takodje, ambiciozne kolege koje spremaju učenike za takmičenje često zapostave odeljenje kao celinu.
  2. Pedagoški doprinos radu – ne spominje se realizacija, autorstvo radionica, tribina, održani ugledni časovi i slično, samo članak u stručnom časopisu.

 9. Draga kaže:

  Slažem se da su sporne tačke bodovanja staž i takmičenja ali bih dodala i bodovanje dece, četvrto dete i svako naredno se ne boduje što ponižavajuće majke sa više dece kao da su preterale ako su rodile četvrto. Nikola Tesla je bio četvrto dete svojih roditelja a u prosveti ne bi ga ni bodovali :) . Koleginica i ja imamo isti broj bodova a ja ću za godinu dana biti teh višak jer ona ima više bodova na ukupni staž i ako sam ja duže u prosveti, a ja imam više bodova na decu [imam troje]. U slučaju istog broja bodova prvi po značaju je kriterijum staza i to ukupnog a poslednji po značaju je broj dece. Pitanje glasi da li će se promeniti omalovazavanje broja dece, pa mi prosvetni radnici smo ti koji bi decu trebali najviše da cenio i vrednujemo u svemu jer živimo za njih i od njih.

  • Milica kaže:

   U nekoj meri razumem zasto se boduje i broj dece. Ali sta je sa onima koji ne mogu da imaju decu? Da li zbog toga treba da budu diskriminisani do kraja radnog veka?!

 10. Dragana Stevović kaže:

  Kakav je status osobe koja je već jednom proglašena za tehnološki višak i nastavila radni odnos u drugoj školi? Da li se i ona boduje u novoj školi ili ima neku vrstu imuniteta?

  • zjovic kaže:

   Boduje se.

  • Violeta kaže:

   Ako tri ucitelja imaju potpuno isti broj bodova po svim kriterijumima, ko donosi odluku i na osnovu cega ko je tehnoloski visak?

   • Anonimni kaže:

    Tehnološki višak će biti onaj ko nije član SNS-a, ko se protivi neradu, ko radi najbolje, ko ima najviše rezultata,ko izvede najbolje generacije,ko poštuje i voli decu,ko se istinski trudi da buduće generacije učini boljim,ko nije ulizica,ko radi posao za koji je plaćen.

 11. Ana kaže:

  Koji dokument treba dostaviti kao dokaz o izdatom udzbeniku i ima li razlike o tome radi li se o autoru ili koautoru. Moze li se bodovati udzbenik koji je npr.napisao gradjevinski inzenjer na temu mikroekonomije?

 12. Predrag kaže:

  Poštovani,
  obraćam vam se ovim putem za odgovor na sledeće pitanje: Koliko bodova treba da dobijem ako sam u skolskoj 2014/2015. godini kao mentor učenika koji je na republičkom takmičenju osvojio prvo mesto, učenika koji je u 2015./2016. takođe na republičkom takmičenju osvojio drugo mesto i učenika koji je u školskoj 2016./2017. godini osvojio prvo mesto obzirom na formulaciju iz člana 34. PKU …“Prilikom bodovanja vreduju se rezultati ostvareni u toku celokupnog rada ostvarenog u obrazovanju.“

  Molim da mi odgovorite u što kraćem roku.
  Unapred zahvalan.

  -Dugogodišnji član sindikata

 13. RADOJE kaže:

  DA LI SE BODOVANJE VRSI PO PREDMETU ILI AKTIVU,
  NAIME JA SAM DIPL. KLASIČNI FILOLOG A GUBE SE CASOVI FRANCUSKOG(PROF FRANCUSKOG TAKODJE MOGU PREDAVATI LATINSKI, UKOLIKO NEMA KLASICNIH FILOLOGA, „PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME U GIMNAZIJI“) DIREKTOR MI JE REKAO DA SE I JA BODUJEM IAKO NISAM PROFESOR FRANCUSKOG
  HVALA

 14. Aleksandar kaže:

  Postovani ,
  kako se boduje lice (koje ima dva drzavljanstva a radi u R.Srbiji) kome suprug/supruga radi u inostranstvu(npr.Makedonija)a pri tome supruznici imaju oba drzavljanstva.

  Molim da mi odgovorite u što kraćem roku.
  Unapred zahvalan.

 15. Aleksandra kaže:

  Poštovani, ako je neko ostao tehnološki višak sa 30 % časova, a sledeće školske godine broj njegovih / njenih časova spadne na 10%, da li se nastavnici ponovo boduju ili taj višak časova mogu da podele preostali nastavnici koji imaju 100% časova?

 16. Jelena kaže:

  Postovani,
  da li se vrsi ova procedura bodovanja za odredjivanje tehnol. viska ili direktor ima pravo da po svom nahodjenju odredi kome ce smanjiti % u sledecem slucaju:
  – u toku skolske godine se smanji % nekog predmeta pa se nekome treba smanjiti npr. 20 % a svi zaposleni na tom predmetu imaju ugovor na odredjeno (dobili za tekucu skolsku godinu)

 17. Radovan kaže:

  Mislim da je vid diskriminacije bodovanje po osnovu radnog staza za osobe koje su iz skola bile na politickim funkcijama i po tom osnovu radno mesto je mirovalo u skoli. Boduju se dodatno godine rada u skoli a godine na funkciji samo u ukupnom radnom stazu. Ja razumem ako lice dolazi iz neka fabrike ili iz druge ftirme ali smatram da je ovo jedan vid diskriminacije jer covek odlazi na funkciju iz skole i vraca se u skolu, a biva na neki nacin „kaznjen“ sto je bio funkcioner, radio za isto ovo drustvo koje finansira obrazovanje a zapravo je kaznjen zbog toga. Molim za vase misljenje ali cu svakako pokrenuti spor pred Ustavnim sudom.

 18. Milija kaže:

  Postovani,
  Da li ja mogu da se bodujem sa kolegom, koji je po prvom resenju o prijemu u radni odnos u OŠ,primljen na izborni predmet(inf.i racunarstvo). Kasnije je dopunjavao normu i iz predmeta TiIO. Posto kod nas u skoli je to nekad bitno a nekad ne (u mom slucaju).
  S postovanjem
  Milija

 19. Ivanj kaže:

  Kada se smanji broj odeljenja u osnovnoj skoli, sa 32 na 30, koji strucni saradnik ostaje,pedagog ili psiholog?

 20. Snežana kaže:

  Poštovani,

  Da li se stepen stručne spreme boduje od dana kada je osoba završila visoku školu (osoba se doškolovavala u posle 17 godina staža)ili se boduje od dana zaposlenja ( ako je osoba radila na mestu nastavnika).

 21. Maja kaže:

  Da li seboduju članci objavljeni u Prosvetnom pregledu?

 22. Goran Maksimović kaže:

  Moje poštovanje.
  Pitao bih vas da li se štampanje(autor) zbirke zadataka boduje kao udžbenik? I dodao bih da je bodovanje takmičenja nepravedno jer neko može imati sreće da mu „dođe“ đak kakav dolazi samo jednom ili nijednom u karijeri i ode na međunarodno takmičenje i više ne mora nikad da ima nijednog đaka,a drugi kolege svake godine vode manje talentovane đake ,ali to se ne važi jer se računa najbolji uspeh čitave karijere

 23. moka kaže:

  Gde i kako se dobija uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice? Imam svoj i suprugov prosek plate, ali ko računa prosek po članu domaćinstva?

 24. dejan kaže:

  Imam 18 godina staža,fakultetsku diplomu,dohodak ispod proseka,bez takmičatskih rezultata i troje dece mlađe od 26. Kolega ima 22 godine staža,isto obrazovanje,dohodak,bez takmičenja i bez dece. Ko je u prednosti?

 25. Ruzica kaže:

  Kako tumacite da se pod predskolskom decom podrazumevaju sva deca od rodjenja do 26 godina ako drugi deo recenice kaze“…ili sva deca na REDOVNOM SKOLOVANJU?“(Da li su i deca do 5 godina na redovnom skolovanju?)i ako se vec boduju SVA deca na skolovanju zasto oduzimate ljudima koji placaju uredno svojoj deci alimentaciju roditeljsko pravo i pravo na clana vise pri odredjivanju proseka po clanu domacinstva?U komisiji sam za bodovanje i moje tumacenje zakona se ne poklapa sa tumacenjem Unije iako sam vas dugogodisnji clan!

  • Marija kaže:

   Pozdrav, posto vidim da ste u komisiji za bodovanje, interesuje me da li se administrativnim radnicima boduje stručna sprema, jer sam završila master ali još uvek radim na administrativnim poslovima za koji je predvidjela srednja stručna sprema. Posto se sada jedan administrativni radnik proglašava tehnološkim viškom, interesuje me da li će se prilikom bodovanja bodovati stručna sprema?

 26. Ruzica kaže:

  Kako tumacite da se pod predskolskom decom podrazumevaju sva deca od rodjenja do 26 godina ako drugi deo recenice kaze“…ili sva deca na REDOVNOM SKOLOVANJU?“(Da li su i deca do 5 godina na redovnom skolovanju?)i ako se vec boduju SVA deca na skolovanju zasto oduzimate ljudima koji placaju uredno svojoj deci alimentaciju roditeljsko pravo i pravo na clana vise pri odredjivanju proseka po clanu domacinstva?U komisiji sam za bodovanje i moje tumacenje zakona se ne poklapa sa tumacenjem Unije iako sam vas dugogodisnji clan! Odgovorite mi,nisam vam se do sada obracala!

 27. Valentina Manic kaže:

  Kako se boduje takmicenje Kengur bez granice u slucaju proglasenja tehnoloski viskova u skoli?Koliko bodova se dobija za osvojeno prvo,drugo i trece mesto na ovom takmicenju?ODGOVORITE MI MOLIM VAS STO PRE !

 28. Nensi kaže:

  Poštovani, da li ovaj postupak bodovanja važi i sada nakon promene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja?
  I da li se shodno čl.34 st 1 Posebnog kolektivnog ugovoraza zaposlene u osnovnim i srednjim školama, za rad ostvaren u radnom odnosu za svaku godinu rada ostvareog u radnom odnosu u ustanovama obrazovanja, daje dupli bod tj.bod za svaku god.ostvarenu u radnom odnosu i plus bod za onaj ostvaren u ustanovama obrazovanja?
  Hvala unapred.

 29. Dragana kaže:

  Da li se racunaju u doprinos radu i zbirke pesama objavljene sa radovima mojih ucenika koje sam ja poslala i napisala recenzije.

 30. Dragana kaže:

  Volela bih da mi objasnite da li moja cerka ima pravo da bude bodovana s obzirom da je na redovnom skolovanju a 07.05.2018.je napunila 26 godina.

 31. Jovana K kaže:

  Poštovani,
  Radim u osnovnoj školi koja pored redovne nastave obavlja i aktivnost obrazovanja odraslih. Kao tehnološki višak sam preuzeta u tu školu na neodređeno vreme i to za rad u školi za obrazovanje odraslih. Ove godine, škola ostaje bez odeljenja u redovnoj nastavi, te sam obaveštena da ću se bodovati sa nastavicima koji rade u redovnoj nastavi. Mene interesuje da li je to ispravno.

 32. Joka kaže:

  Poštovani, da li predsednik sindikata u ustanovi može da biti proglašen tehnološkim viškom ako ima najmanji broj bodova?

 33. maja marjanovic kaže:

  Molim Vas da mi objasnite šta znači boduje se odgovarajuće stečeno obrazovanje, da li se boduje radno mesto ili stečena diploma, konkretno ako je radno mesto sa IV stepenom a ja imam završen VI da li bodove dobijam sa IV ili sa VI stepenom, nvala

 34. maja marjanovic kaže:

  Ako je PKU prestao da važi 3. marta 2018. godine šta se sada primenjuje, hvala

 35. vera matijevć' kaže:

  Zanima me član 38. Posebnog KU stav 5) zaposlenoj ženi sa najmanje 30 godina staža osiguranja ne može prestati radni odnos bez njene saglasnosti. U staž osugaranja se ubraja i samostalna delatnost i poljoprivredni staž, da li je to slučaj i kod utvrđivanja tehnološkog viška ako piše staž osiguranja, ili je kao kod bodovanja samo radni staž tj. rad proveden u radnom odnosu, hvala

 36. maja marjanovic kaže:

  Zanima me član 38. Posebnog KU stav 5) zaposlenoj ženi sa najmanje 30 godina staža osiguranja ne može prestati radni odnos bez njene saglasnosti. U staž osugaranja se ubraja i samostalna delatnost i poljoprivredni staž, da li je to slučaj i kod utvrđivanja tehnološkog viška ako piše staž osiguranja, ili je kao kod bodovanja samo radni staž tj. rad proveden u radnom odnosu, hvala

 37. Mara kaže:

  Postovani,kao i svaki avgust i ovaj je rezervisan za probleme u prosveti. U nasoj skoli se bodujemo. Kao uciteljica sa 9 godina radnog staza sam poslednja na bodovnoj listi, ali sam uzgred i majka deteta od 18 meseci. Imam resenje na neodredjeno. Kakva su moja prava? Pozdrav

 38. Gorica kaže:

  Da li se rangira za teh.visak pom.direktora?

 39. Marija kaže:

  Poštovani,
  Da li koleginica koja je prošle godine imala samo 30% norme kao poslednja na listi za bodovanje (do tada je imala 100%), ima pravo da ove godine dobije 100% norme, s obzirom da je ove godine druga koleginica poslednja na listi (koja bi trebalo da umesto 100% dobije 15% norme)? Problem je nastao jer koleginica koja je poslednja na listi tvrdi da koleginica iznad nje i ove godine mora biti tehnološki višak jer je tako bilo prošle godine bez obzira što se stanje na listi promenilo.
  Hvala unapred na odgovoru,
  Srdačan pozdrav.

 40. Marina kaže:

  Poštovani, da li predsednik sindikata može biti proglašen tehnološkim viškom za deo norme?

 41. Aleksandra kaže:

  Da li pehari mogu biti dokaz uspeha na takmičenju?
  Da li sada moja škola može da izda potvrdu o uspesima koji su postignuti od 2003. godine?

 42. Ivana kaže:

  Postovanje, zanima me da li se tetkice u osnovnim skolama boduju kao osobe sa srednjom strucnom spremom ili sve sa osnovnom skolom

 43. Dragana kaže:

  Treba da se vratim sa porodilskig odsustva početkom maja. Dok sam bila na bolovanju, proglašena sam za tehnološki višak za 70%, zanima me da li ja mogu podneti zahtev za preuzimanje u školi gde ima slobodno mesto sad u maju, ili treba da čekam sledeću školsku godinu?

 44. Aleksandar kaže:

  Postovani

  Da li se bodujem za tehnoski visak ako se nalazim na neplaceno odsustvu zbog doskolovavanja ili usavrsavanja?

  Hvala

 45. Slavca kaže:

  Postovani, koja se takmicenja i smotre mogu uvrstiti u bodovanje, tj: koja se boduju? Da li se eTwinning projekti sa evropskom oznakom kvaliteta mogu uvrstiti u takmicenja (medjunarodni) ili na koji nacin se mogu bodovati?
  Zahvaljujem

 46. Snežana Predić kaže:

  Zanima me, kako je moguće da je razlika između nastavnika s visokom i višom školom samo 5 poena. Godina radnog staža boduje se 2 poena. Gde je tu logika?
  Hvala.

 47. Ivana kaže:

  Interesuje me da li izvodi iz maticne knjige rodjenih moraju biti novi?

 48. Cica kaže:

  Recite mi da li se ucitelj boduje ako mu je direktor aneksom stavio na mesto strucnog saradnika bibliotekara iako nije bilo ni konkursa ni bodovanja pre davanja aneksa?

 49. Lidija kaže:

  Postovani,interesuje me da li se kod radnika za kojim je prestala potreba u ustanovi boduje nalaz lekara opste prakse o secernoj bolesti,ili operacija vena.Tj. da li se te dve bolesti boduju kod tehnoloskog viska u prosveti?

 50. Vesna kaže:

  Molim Vas za informaciju da li član školskog odbora iz reda zaposlenih može biti tehnološki višak?

 51. Dragana Agatonovic kaže:

  U radnoj knjizici imam sest meseci radnog staza sa pecatom NSZ. Da li mi ovi meseci ulaze u staz za bodovanje jubilarne nagrade ili tehnoloskog viska?

 52. Zlata Petrovic kaže:

  Imam radni staz 12 god. i 4 meseca.Od toga van prosvete 4 god. i 5 meseca. Koliko poena na ime radnog staza treba da dobijem?

 53. Zlata Petrovic kaže:

  Koliko treba da dobijem poena na ime radnog stanza ako mi je ukupan radni staz 12god.i 4 mes.od cega je van prosvete 4god.i 5 mes.Molim Vas za odgovor.

 54. Valentina Kostic kaže:

  Postovani,

  Da li predsednik sindikata ne moze biti tehnoloski visak iako ima manje bodova? U nedoumici sam zbog razlicitog tumacenja zakona.Imam 29 god.radnog staza i iskazana sam kao tehnoloski visak iako imam vise bodova.

  Molim Vas odgovor.

  Unapred hvala.

 55. Da li se boduje majka deteta sa autizmom staro 9 godina?

 56. Ivica kaže:

  Radio sam recenziju za radni udzbenik Gradjansko vaspitanje za drugi razred. Nisu mi priznali u bodovanju, jer ga nije odobrio ministar vec Zavod za unapredjenje obrazovanja.Da li su u pravu? Ipak je to 4 boda manje.

 57. Stanislava kaže:

  Poštovani,
  Da li se prilikom bodovanja takmičenja vrednuje samo jedan rezultat sa takmičenja ili smotre ili se ta dva rezultata mogu sabrati( npr. 4 boda sa takmičenja + 3 boda sa smotre, ukupno 7 bodova)?

 58. Dare kaže:

  Dali clanovi komisije za bodovanje moraju da budu zapisljeni za stalno ili moze neko ko je na odredjeno a ne boduje se?

 59. Dragana kaže:

  Da li se boduju učitelji koji su primljeni na određeno i menjaju osobu koja je postala direktor škole?

 60. Milena kaže:

  Recite mi kako se boduju nastavnici koji su postali tehnološki višak za odeređeni procenat norme iz predmeta građansko vaspitanje u srednjoj školi što se tiče bodova sa takmičenja?
  S obzirom da iz ovog predmeta ne postoje takmičenja koje organizuje MP, da li u bodovanje ulazi ili ne ulazi predmet koji inače profesor predaje u srednjoj školi. U pitanju je profesorka biologije.

 61. Milena kaže:

  Molim Vas odgovorite u što kraćem roku na prethodno postavljeno pitanje Milene.
  Hvala

 62. Mirjana kaže:

  Koje konkretno hronične i teške bolesti se boduju? Spada li tu dijabetes tip 1? Hvala

 63. Milena kaže:

  Imam troje ucenika sa drugom nagradom na opstinskom takmicenju iz matematike i cetvoro sa trecom nagradom. Koliko je to ukupno bodova?

 64. Milena kaže:

  Imam troje ucenika sa drugom nagradom na opstinskom takmicenju iz matematike i cetvoro sa trecom nagradom. Koliko je to ukupno bodova? U dve skolske godine

 65. Kaca kaže:

  Da li predmet prigovora na preliminarnu rang listu mogu biti naknadno dostavljene diplome sa takmicenja?

 66. Dijana kaže:

  Poštovani, prošle školske godine kada je vršeno bodovanje za tehnološke viškove između mene i još jedne koleginice, ona nije dostavila ništa od dokumentacije, pa je prilikom bodovanja imala 0 bodova i proglašena je za tehnološki višak. Izgubila je ta 2 časa za koja smo se bodovale (koje sam inače trebala ja da izgubim da je ona dostavila dokumentaciju) a meni je norma ostala ista. Sada u julu mesecu je škola ostala bez još jednog odeljenja pa je ponovo vršeno bodovanje. Ovoga puta je dostavila dokumentaciju, pa sam ja proglašena za tehnološki višak i izgubila 4 časa umesto 2 za koliko smo se bodovale ove godine jer su njoj vraćena ona 2 časa od prošle. Zanima me da li je po zakonu da joj se ove godine vrate ta 2 časa koja su joj prošle godine oduzeta, sada kada se za njih nije ni vršilo bodovanje, već samo za nova 2 časa.

 67. Slađana kaže:

  Tehnološki sam višak u srednjoš školi sa 100% radnih časova, interesuje me koja su moja prava, imam li pravo na primanja i koliko? Hvala

 68. Nevena kaže:

  Poštovani,
  Interesuje me način bodovanja takmičenja pri proglašenju tehnološkog viška u osnovnoj školi.
  Sad radim na mestu nastavnika razredne nastave, a pre ove škole sam radila u muzičkoj školi kao nastavnik gitare. U muzičkoj školi učenik je osvojio 1. nagradu na republičkoj smotri koja se nalazi u kalendaru takmičenja Ministarstva prosvete. Da li mi sleduje 8 bodova za prvu nagradu kada me budu bodovali za tehnološki višak u osnovnoj školi?

 69. Slađana kaže:

  Poštovani, sporna je tačka bodovanja po takmičenjima. Kako da budem bodovana na osnovu tuđeg uspeha i neuspeha? Licencu i seminare niste uzeli u obzir?

 70. Vesna kaže:

  Poštovani,
  Da li se tokom bodovanja za tehnološki višak dobijaju bodovi za decu koja imaju 3 godine i nisu upisana u vrtić?
  Unapred se zahvaljujem na odgovoru.

 71. Svetlana Jovanović kaže:

  Da li se boduju i nastavnici koji su pred penzijom?
  Imam 35 godina staža, i iduće godine idem u penziju.

 72. Dimitrije kaže:

  Da li među vama ima neko dovoljno pismen da pročita šta ste gore napisali i da vam postavi logična pitanja o tome ko je vama u nekakvom sindikatu dao za pravo da vi odlučujete ko može a ko ne može da radi, kakve veze ima radno mesto u prosveti sa imovinskim stanjem i sličnim stvarima. Ko je vama dao za pravo da bez ikakve odluke organa uprave škole predlažete kojekakve komisije i odlučujete ko će da dobije otkaz? Ceo kolektivni ugovor je ordinarana glupost a posebni još najveća, gde su mnoge tačke protiv Ustavne i protiv zakonite ali izgleda da ljude držite u strahu od gubitka posla i možete da sprovodite zajedno sa partijskim direktorima samovolju

 73. Jelena kaže:

  Direktor škole imenovan je iz reda zaposlenih škole. Direktor je od jula 2022. u drugom mandatu po važećem ZOSOV. Na mesto direktora imenovan je sa radnog mesta nastavnika predmetne nastave na neodredjeno vreme, sa nepunim radnim vremenom. Radi zamene, od marta 2018., primljen je nov zaposleni za njegovih 10 časova na odredjeno radno vreme.

  Da li direktor škole ima pravo da čuva svoje časove u nastavi i u drugom mandatu, odnosno da li ima pravo da svoje časove opet prvo dodeli zaposlenom na zameni i da onda vrši raspodelu preostalih časova prema utvrdjenoj rang listi predmetnih nastavnika?

 74. Jelena kaže:

  Kako se boduje ako kao ne diplomuraninradis 3 godine u prosveti?

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*

code

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*