Mesečne arhive: novembar 2013

Sindikalni front: Povucite predloge zakona o radu i o štrajku

Na Konvenciji Srpskog sindikalnog fronta, održanoj danas u Novom Sadu, zatraženo je da republička Vlada povuče predloge izmena Zakona o radu i zakona o štrajku jer su, kako je istaknuto, protivustavni i u suprotnosti sa evropskim konvencijama koje je potpisala naša zemlja. Predstavnici tog sindikalnog fronta, u kojem su Konfederacija slobodnih sindikata, Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije, Udruženi sindikati Srbije Sloga” i Industrijski sindikat Srbije, zatražili su i formiranje radne grupe za izradu nacrta tih zakona, u koju bi ušli i članovi te sindikalne asocijacije.

...

Inspektori kreću u kontrolu đačkih obroka

Pooštrava se procedura odabira dobavljača đačkih obroka. – I školske komisije moći će da provere gde se priprema ručak za osnovce. Nadležne inspekcije pojačano će kontrolisati rad firmi koje se bave đačkom ishranom – i to prema spisku koji će im dostaviti prosvetna vlast. Škole će ubuduće biti u obavezi da kopiju ugovora potpisanog sa dobavljačem hrane i fotokopije prateće konkursne dokumentacije ponuđača dostave Ministarstvu prosvete, što do sada nije bila praksa. Moći će da se formiraju komisije osmoletki kojima će biti omogućeno da vide u kakvim se prostorijama pripremaju obroci za školarce.

...

Mala vrata za rentiranje radnika na lizing

Zapošljavanje preko agencija, u Srbiji popularno nazvano posao na lizing, u poslednje vreme sve je češće, iako to u našoj zemlji nije deo regulative, što znači da nije ni dozvoljeno ni nedozvoljeno. Budući da takav vid zapošljavanja, praktično, predstavlja „rupu” u zakonu, nije ni čudo što je mnogi koriste, a da li će izmenama Zakona o radu takav način angažmana radnika biti zakonski regulisan, bilo da će biti dozvoljen ili ne, i dalje je među najvažnijim spornim tačkama onih koji o izmenama postojećeg Zakona razgovaraju.
...

Šta nam se to sprema?

Konferencija Javno-privatno partnerstvo i obrazovni sistem Srbije održana u Danas konferens centru
Prazne škole u Srbiji pune prosvetni budžet

Beograd – Obrazovne ustanove u Srbiji vlasnici su ogromne kvadrature prostora koji se ne koristi, a čijim bi se izdavanjem ili prodajom mogla obezbediti velika sredstva za modernizaciju obrazovanja. Čak 95 odsto prosvetnog budžeta odlazi na plate zaposlenih, pa bi korišćenjem tog prostora kroz sklapanje javno-privatnog partnerstva i drugim uštedama obrazovni sistem mogao da prihoduje, umesto da samo stvara troškove. Ipak, inicijativa za uspostavljanje javno-privatnog partnerstva treba da potekne od države, ocenjeno je na konferenciji o ovoj temi koja je juče održana u Danas konferens centru.

...

Sindikalni front: Povući zakon o radu

Srpski sindikalni front – SSF – zatražio je od Vlade Srbije da povuče predloge izmena Zakona o radu i Zakona o štrajku jer su protiv interesa zaposlenih, da rasformira postojeći Socijalno-ekonomski savet i formira radnu grupu koja bi se bavila tim pitanjima, a u čiji sastav bi ušla i ta sindikalna organizacija.
...

Ra­du­no­vić: Zakon je dobar, samo ga ne primenjujemo

U sva­koj ze­mlji obra­zo­va­nje uvek mo­že bi­ti bo­lje, a po­prav­ka na­šeg je tra­si­ra­na Stra­te­gi­jom za raz­voj obra­zo­va­nja do 2020. go­di­ne, ka­že pred­sed­ni­ca Na­ci­o­nal­nog pro­svet­nog sa­ve­ta pro­fe­sor dr De­san­ka Ra­du­no­vić. To što Stra­te­gi­ja pred­vi­đa tre­ba­lo bi da po­mog­ne da na­še obra­zo­va­nje bu­de kva­li­tet­ni­je, do­stup­ni­je i pra­ved­ni­je, ali, po re­či­ma dr Ra­du­no­vić, da bi se to de­si­lo mo­ra­ju se pri­me­nji­va­ti me­re za­cr­ta­ne ovim do­ku­men­tom. Me­đu­tim, ma­da ga ima­mo već vi­še od go­di­nu da­na, ak­ci­o­ni plan za nje­go­vu pri­me­nu još ni­je ura­đen, što po­ka­zu­je da nam vre­me ne zna­či mno­go, jer sve što pi­še tre­ba pre­to­či­ti u ak­tiv­no­sti i ura­di­ti na vre­me.
...

I direktori pali na maturi

Inspekcija će kontrolisati i sankcionisati nepravilnosti na testovima znanja. Neregularnosti otkrivene u 25 škola širom Srbije. Krivci će odgovarati.
DVA rukopisa, tragovi dveju olovaka u testovima, prepisivanje i dopisivanje odgovora na maloj maturi otkriveni su u 25 škola širom Srbije. Prosvetna inspekcija priprema nadzor nad ovim školama, a krivci će, najavljuju iz Ministarstva, biti kažnjeni.

...

Finske učionice srpski san?

Ministar prosvete profesor dr Tomislav Jovanović izjavio je nedavno da srpski obrazovni sistem mora da se promeni, i to po ugledu na finski, što i nije neka novina, jer stručnjaci iz Finske već duže pomažu kreatorima našeg obrazovnog sistema.
...

Žene će od 2015. godine u penziju ići u dobi od 63 godine, a ne kao sada u 60. godini.

Ovaj predlog će najverovatnije biti usvojen u prvoj polovini 2014. godine, kako bi počeo da se primenjuje već od januara 2015. godine. Ovo, međutim, neće biti jedina mera u nastavku reforme PIO sistema, već će se u paketu naći i nagrađivanje, odnosno kažnjavanje budućih penzionera. Svi oni koji u penziju odu samo s jednim uslovom plaćaće penale pa će im penzija biti manja šest odsto po svakoj godini. Oni koji ispune oba uslova, i godine starosti i navršen staž ,biće stimulisani tako što će im svaka godina rada duže donosi povišicu od sedam procenata.

...

Treba reformisati reformatore

Rekao nam je da i pored bezbrojnih reformi sistema školstva, on je sve gori, jer ne ide u korak s vremenom. „Ne rasterećuje učenike, koji i dalje mrze školu, a mrze je zato što sve reforme polaze od toga da, citiram jedan reformski dokument: ’škola nije ni igra ni zabava; škola je težak i mukotrpan rad’.
...