Mesečne arhive: decembar 2013

Vladina uredba o zapošljavanju

Preuzmite dokument

...

Srećni praznici

...

Đaci na zimskom raspustu tri nedelje

Osnovci i srednjoškolci u Vojvodini od danas su na zimskom raspustu, koji će i ovaj put trajati tri nedelje, do 14. januara, kada će početi drugo polugodište. Pre kraja školske godine, koji će za maturante gimnazija biti 23. maja, za male maturante i one u trogodišnjim i četvorogodišnjim smerovima srednjih stručnih škola 30. maja, za ostale osnovce 13. juna, dok će se ostali srednjoškolci raspustiti 20. juna, đaci će imati i prolećni raspust od 17. do 24. aprila. U drugom polugodištu, đaci u škole neće ići na  školsku slavu Svetog Savu 27. januara, 17. februara, koji je neradan zbog proslave Dana državnosti, i 1. i 2. maja, kada se slavi Praznik rada.
...

Radnicima manje plate i prava, lakši otkazi i oštre kazne

Predloženi zakon o radu je neprihvatljiv jer se njime zaposlenima uskraćuju mnoga prava, ponovili su svoj stav predsednici Saveza samostalnih sindikata Srbije i sindikata Nezavisnost. Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović tvrdi da su predloženim zakonom predviđene izmene 150 članova postojećeg propisa, od kojih čak 140 smanjuje prava zaposlenih. On je rekao da je predloženim zakonom predviđena mogućnost fleksibilnog otpuštanja radne snage i da bi svi zaposleni, na osnovu drugačijeg obračuna zarada, godišnjeg odmora, bolovanja i minulog rada, imali za 50 evra manja primanja.

...

U blokadi 64 osnovne i srednje škole

One duguju više od 120.000.000 dinara i to bez kamate i dodatnih neizmirenih obaveza koje su posledica blokade, podaci su koje je „Politika” dobila od Narodne banke Srbije. U čeljustima blokade trenutno se batrgaju 64 osnovne i srednje škole u Srbiji sa ukupnim dugom od 120.106.365 dinara. Međutim, koliko zaista duguju može samo da se nasluti, ali ne i da se precizno izračuna, jer se zbog blokade dugovi neumoljivo gomilaju svakodnevno.

...

Biro: Pro­svet­ne vla­sti, se­di­te – je­dan!

Ne­hu­ma­no, auto­ri­tar­no ubi­ja­nje u po­jam – baš ovim re­či­ma tu­ma­či za naš list psi­ho­log dr Mi­kloš Bi­ro re­zul­ta­te ne­dav­no ob­ja­vlje­nog is­tra­ži­va­nja Cen­tra za edu­ka­ci­ju, is­tra­ži­va­nje i raz­voj iz No­vog Sa­da na re­pre­zan­ta­tiv­nom uzor­ku od 1.000 uče­ni­ka tre­ćeg raz­re­da u 40 sred­njih ško­la iz Sr­bi­je. Vi­še od po­lo­vi­ne mla­dih ka­že da se su­o­ča­va sa stre­snim si­tu­a­ci­ja­ma i stal­no bri­ne o ne­če­mu, sva­ki de­se­ti is­pi­ta­nik je pu­šač, 14 od­sto je uze­lo ba­rem je­dan nar­ko­tik u po­sled­njih go­di­nu da­na, a ba­rem jed­nom u istom pe­ri­o­du na­pi­lo se 49 od­sto uče­ni­ka. Kri­tič­nost pre­ma dru­gi­ma i ne­po­ver­lji­vost su naj­če­šća sta­nja mla­dih, se­dam od­sto njih raz­mi­šlja o sa­mo­u­bi­stvu, a psi­ho­lo­zi su kon­sta­to­va­li da 12 od­sto njih ima ka­rak­te­ri­sti­ke de­pre­si­je.
...

Pomoć za zaposlene sa malim platama, ali samo u Parlamentu

Administrativni odbor Skupštine Srbije dao je danas saglasnost za zapošljavanje službenika u tri nezavisna regulatorna tela i odborio isplatu jednokratne solidarne pomoći od po 20.000 dinara zaposlenima u službama republičkog parlamenta, koji imaju platu ispod republičkog proseka.
Članovi Odbora su odluku o isplati solidarne pomoći zaposlenima u službama koji imaju platu nižu od 43.615 dinara doneli jednoglasno, a generalni sekretar parlamenta Jana Ljubičić rekla je da je to predložila budući da 256 zaposlenih u službama ima niža primamanja od republičkog proseka, odnosno dve trećine zaposlenih.

...

Da vidimo i ovo: SRPS: „Drugo polugodište počinje štrajkom“

Drugo polugodište moglo bi da počne štrajkom u školama, ako u međuvremenu ne bude potpisan protokol sa Vladom Srbije, kojim se, između ostalog, garantuje uvođenje platnih razreda u obrazovanje u drugoj polovini naredne godine, saznaje Danas.
Sindikat obrazovanja Srbije i Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije uputili su ministrima prosvete i finansija predlog protokola za 2014, u kome osim donošenja zakona o platnim razredima do 30. juna iduće godine, traže isplatu otpremnina zaposlenima koji su ove godine penzionisani, i to do kraja marta 2014. Ukoliko tokom naredne godine ne bude uspostavljen sistem platnih razreda, sindikati zahtevaju povećanje koeficijenata zaposlenima u obrazovanju za 10 odsto i povećanje dodatka za razredno starešinstvo na sedam odsto, navodi se u predlogu protokola. Prosvetari očekuju od vlade da stavi van snage uredbu kojom se rast zarada u prosveti vezuje za povećanje penzija, kao i isplatu Svetosavske nagrade svim zaposlenima u obrazovanju od po 5.000 dinara.

...

Sindikati na ulici brane plate

Predstavnici Saveza samostalih sindikata Srbije i UGS „Nezavisnost“ odlučni da spreče ulazak zakona o radu u skupštinsku proceduru. Pojedina rešenja će dovesti do smanjenja zarada od osam do 15 odsto.
OČEKUJEMO da Nacrt izmena zakona o radu bude povučen nakon javne rasprave, kojoj ćemo prisustvovati, i borićemo se da taj dokument ne uđe u skupštinsku proceduru. Ukoliko se bude insistiralo na usvajanju ovog zakona, sindikati će bučnije izraziti svoje mišljenje i pozvati građane na proteste, istakli su u četvrtak predstavnici Saveza samostalih sindikata Srbije i UGS „Nezavisnost“.

...

U osnovnoj školi pronađeno pet kilograma eksploziva

Zvuči neverovatno, ali je u bačkopalanačkoj Policijskoj stanici potvrđeno da je u Osnovnoj školi „Vuk Karayić“ (jednoj od tri u gradu) pronađeno oko pet kilograma eksploziva.  Ubojita sredstva je u pomoćnim prostorima škole pronašao profesor fizičkog vaspitanja i o tome odmah obavestio nadležne.
...