U SKLADU SA ZAKONOM?

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja trošilo budžetska sredstava u skladu sa Zakonom o budžetu, finansijskim planom i planom nabavki

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uputilo je dnevnim novinama „Informer“ saopštenje u kome se navodi: “ Navodi u tekstu objavljenom 18. oktobra 2013. godine, na strani 4 i 5, pod naslovom „Za „specijalne usluge“ platili 536.000 000 €“ u kome navodite i da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja potrošilo četrdeset milijardi dinara za specijalizovane usluge asociraju na to da je Ministarstvo, prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nenamenski trošilo budžetska sredstva.

S tim u vezi obaveštavamo Vas da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja vršilo trošenje budžetskih sredstava u skladu sa Zakonom o budžetu, finansijskim planom i planom nabavki, a ne na osnovu diskrecionih postupaka.

Podsećamo da se u skladu sa Zakonom o budžetu za svaku budžetsku godinu donosi finansijski plan kojim se raspoređuju potrebna finansijska sredstva po nivoima obrazovanja, programima i projektima radi realizacije poslova iz nadležnosti ministarstva. Na osnovu finansijskog plana donosi se plan nabavki za budžetsku godinu. U skladu sa finansijskim i planom nabavki, a saglasno odredbama Zakona o javnim nabavkama sprovode se postupci javnih nabavki, za nabavku dobara i usluga. Vezano za navode iz predmetnog teksta veoma je važno znati šta obuhvata budžetska linija 424 koja je precizno definisana u Budžetu Ministarstva, prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Realizacija rashoda sa ekonomske klasifikacije 424 – Specijalizovane usluge u Budžetu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja najvećim delom odnosi se na finansiranje nauke u Republici Srbiji kroz realizaciju Programa od opšteg interesa koji su utvrđeni u Zakonu o naučno-istraživačkoj delatnosti i Zakonu o inovacionoj delatnosti. U Programe od opšteg interesa za Republiku spadaju : Program osnovnih istraživanja; Program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja; Program transfera znanja i tehnologija i podsticanja primene rezultata naučno-istraživačkog rada; Program naučno-istraživačkog rada Srpske akademije nauka i umetnosti i Program naučno-istraživačkog rada Matice srpske; Program naučno-istraživačkog rada centra izuzetnih vrednosti; Program međunarodne naučne saradnje od značaja za Republiku; Program usavršavanja kadrova za naučno-istraživački rad; Program podsticanja i stipendiranja mladih i nadarenih za naučno-istraživački rad; Program nabavke naučne i stručne literature iz inostranstva i pristupa elektronskim naučnim i stručnim bazama podataka; Program izdavanja naučnih publikacija i održavanja naučnih skupova; Program podsticaja aktivnosti naučnih i naučno-stručnih društava, udruženja i drugih organizacija koji su u funkciji unapređivanja naučno-istraživačkog rada, promocije i popularizacije nauke i tehnike i staranja o očuvanju naučne i tehnološke baštine; Program sufinansiranja integralnih i interdisciplinarnih istraživanja. Sa ove ekonomske klasifikacije je finansirana i kontribucija za Projekat Evropske komisije FP7.

Od navedenih programa, programi osnovnih istraživanja, istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja, transfera znanja i tehnologija i podsticanja primene rezultata naučno-istraživačkog rada i integralnih i interdisciplinarnih istraživanja, spadaju u tzv. projektno finansiranja koje obuhvata finansiranje naučno-istraživačkog rada naučnih istraživača (skoro 13.000 istraživača u institutima i fakultetima) i finansiranje direktnih materijalnih troškova istraživanja. Za finansiranja svih navedenih istraživanja u nauci sa klasifikacije 424 u periodu od 2010., 2011 i 2012. godine, odnosno tri godine, iz budžetskih sredstava realizovano je preko trideset milijardi dinara.

Pored navedenih rashoda, pod specijalizovanim uslugama realizuju se aktivnosti kojima se ostvaruju i druge osnovne funkcije Ministarstva, kao što su: takmičenja učenika na svim nivoima u osnovnim i srednjim školama, obeležavanje jubilarnih godišnjica škola (100, 150 i 200 godina), sprovođenje i praćenje dopunskog osnovnog obrazovanja u inostranstvu, programi za rad sa talentovanim i nadarenim učenicima i drugo.

Ne dovodeći u pitanje vaš uređivački koncept jer je to vaše autonomno pravo, zahtevamo da u cilju objektivnog i potpunog obaveštavanja javnosti, a u skladu sa Zakonom o informisanju objavite obrazloženje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja“.

S poštovanjem,

Služba za odnose sa medijima

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*

code

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*